Informacja o przetwarzaniu danych osobowych VIP Connect

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIP Connect, 43-100 Tychy, ul. Harcerska 31, numer telefonu:  +48 504 206 053, adres e-mail:  office@vipconnect.pl ;

2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem:  office@vipconnect.pl ;

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Każdorazowo, bez względu na wybór produktu/usługi:

  • Marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez VIP Connect (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, oraz
  • Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), dane osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy, oraz
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez VIP Connect (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez VIP Connect, oraz
  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez VIP Connect (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez VIP Connect.

W zależności od udzielonej zgody:

  • Marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  • Marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  • Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
  • Podmiotom wykonującym zadania określone przepisami prawa w związku z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności, np. BIK, biura informacji gospodarczej i inne instytucje;
  • Podmiotom wspierającym VIP Connect w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz VIP Connect  oraz partnerom VIP Connect.

5. Posi Pani/Pan prawo żądania od VIP Connect dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy z VIP Connect.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]